:
:
Pro plnohodnotné využívání FoxMaterial se musíte nejdříve přihlásit.

Podmínky užívání

Obecné Podmínky Užívání stránek FoxMaterial.cz
 
1.Úvodní ustanovení
1.1.     Obchodní společnost Primat.cz s.r.o., IČ: 28939832, DIČ: CZ28939832, se sídlem Praha 2, Anglická 140/20, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 154490, email: fm@foxmaterial.cz  (dále jen „Poskytovatel“) je provozovatelem internetových stránek http://foxmaterial.cz (dále jen „Stránky“).
1.2.     Tyto Obecné podmínky užívání stránek FoxMaterial.cz (dále jen „Podmínky“) upravují smluvní podmínky, za nichž lze využívat služeb na Stránkách poskytovaných Poskytovatelem a provádět obchody se zbožím a službami mezi Uživateli Stránek navzájem (služby a zboží nabízené na Stránkách dále společně jen „Služby“).
1.3.     Uživateli Stránek mohou být pouze fyzické osoby (jednající za sebe osobně a nikoli v rámci své podnikatelské činnosti), které se zaregistrují a vysloví souhlas s těmito Podmínkami.
1.4.     Registrace se provádí:
            i.  vyplněním všech formulářů potřebných k Registraci (včetně potvrzení souhlasu se zpracováním osobních údajů dle bodu. 1.7) a potvrzením Registrace kliknutím na ikonu „Dokončit“.
1.5.     Uživatel je povinen při Registraci uvést pravdivé, úplné a aktuální údaje.
1.6.     Registrací vyslovuje Uživatel svůj souhlas s těmito Podmínkami a ty se pro něj stávají právně závaznými.
1.7.     Součástí Registrace je samostatné vyslovení souhlasu se zpracováním osobních údajů Uživatele Poskytovatelem při provozu Stránek, zejména s jejich vedením v databázi registrovaných Uživatelů a jejich užitím pro účely poskytování Služeb a v této souvislosti včetně jejich využití při placení za Služby. Podrobné podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny v samostatné sekci „Zpracování osobních údajů“ a Uživatel s nimi vyslovuje souhlas stisknutím ikony „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“. Tento souhlas je podmínkou Registrace.
1.8.     Potvrzením registrace je registrace dokončena a registrovaná osoba se stává Uživatelem (v Podmínkách jen „Uživatel“) a je oprávněna využívat a poskytovat Služby prostřednictvím Stránek.
1.9.     Potvrzením registrace získává Uživatel svůj osobní Uživatelský účet v rámci Stránek, který slouží k využívání a poskytování Služeb Uživatelem včetně ukládání digitálního obsahu dodaného Uživatelem nebo dodaného z Uživatelských účtů jiných Uživatelů (dále jen „Uživatelský účet“).
 
2.Výklad některých pojmů
2.1.     Uživatel je fyzická osoba jednající svým vlastním jménem a nikoli v rámci své podnikatelské činnosti, která potvrdila svou registraci (včetně souhlasu se zpracováním svých osobních údajů) a jejíž způsobilost k právním úkonům není omezena. Osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může být Uživatelem jen se souhlasem svého zákonného zástupce.
2.2.     Registrace je proces, při němž se registrující osoba stává Uživatelem a při němž potvrzuje splnění podmínek registrace a vyslovuje souhlas s těmito Podmínkami.
2.3.     Uživatelský účet je digitální prostor vyhrazený konkrétnímu Uživateli na Stránkách, do kterého se Uživatel přihlašuje pod svým unikátním uživatelským jménem a heslem a jehož prostřednictvím Uživatel využívá a poskytuje Služby včetně ukládání digitálního obsahu dodaného Uživatelem nebo dodaného z Uživatelských účtů jiných Uživatelů.
2.4.     Služby jsou služby Poskytovatele poskytované prostřednictvím Stránek a dále služby a zboží poskytované (obchodované) mezi jednotlivými Uživateli Stránek navzájem. Nabídka Služeb je zveřejněna na Stránkách. Služby Poskytovatele zahrnují zejména: a) poskytování volného prostoru na Stránkách Uživatelům v rámci jednotlivých Uživatelských účtů, b) zajištění funkcionality Stránek umožňující obchodování mezi Uživateli, c) poskytování služby směny peněz za Kredity a zpět a zprostředkování Transakcí (včetně vyřizování některých reklamací, které mohou být důvodem pro neprovedení Transakce). Služby poskytované Uživateli spočívají především ve zpřístupňování digitálního Obsahu jednotlivými Uživateli jiným jednotlivým Uživatelům a dále v poskytování jiných služeb a zboží jednotlivými Uživateli jiným jednotlivým Uživatelům (např. poskytnutí Pomoci se studiem jedním Uživatelem jinému Uživateli). Veškeré Služby poskytované ze strany Uživatelů jsou zaměřeny na vzdělávání a podporu studia jiných jednotlivých Uživatelů a Služby poskytované Poskytovatelem jsou s tím související podpůrné služby týkající se provozu Stránek a majetkového vypořádání obchodů dle Smluv o poskytnutí Služby uzavřených mezi Uživateli.
2.5.     Obsah jsou informace, autorská díla, databáze a jiné materiály v elektronické podobě, které jsou určeny k účelům vzdělávání a podpory studia jednotlivých Uživatelů.   
2.6.     Kreditní systém představuje systém majetkového vypořádání závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s poskytováním Služeb.
2.7.     Kredit představuje základní platební jednotku Kreditního systému, která je ekvivalentem určité finanční hodnoty.
2.8.     Konto je virtuální podúčet k Uživatelskému účtu, na němž jsou evidovány platné Kredity Uživatele a též doba jejich platnosti.
2.9.     Smlouva o poskytnutí Služby je smlouva uzavřená mezi dvěma Uživateli, jejímž předmětem je poskytnutí Služby jedním Uživatelem druhému Uživateli, za úplatu ve formě Kreditů či bezplatně. Tyto Podmínky dále upravují obsah Smlouvy o poskytnutí Služby a způsob jejího uzavření.
2.10. Stránky jsou internetové stránky pod adresou https://www.FoxMaterial.cz provozované Poskytovatelem.
2.11. Autor je osoba, která vytvořila Obsah a má k němu osobnostní i majetková autorská práva.
2.12. Transakce je každý převod Kreditů v rámci Stránek.
2.13. Sekce Pomoc se studiem (nebo také Doučování) je nástroj, s jehož pomocí mohou Uživatelé sjednávat v rámci Stránek úplatnou i bezplatnou Pomoc se studiem.
2.14. Pomoc se studiem je Služba, při níž jeden Uživatel druhému Uživateli pomáhá se studijními úkoly. V jejím rámci nesmí být poskytováno plnění, které je podle studijních povinností povinen Uživatel čerpající tuto Službu (Nabyvatel) splnit osobně (např. napsání seminární nebo diplomové práce).
 
3.Uživatelský účet
3.1.     Každý Uživatel má od okamžiku potvrzení Registrace svůj vlastní Uživatelský účet. Uživatel má přístup do svého Uživatelského účtu. Pouze skrze tento Uživatelský účet je možné využívat Služeb a poskytovat Služby.
3.2.     Každý Uživatel spravuje svůj Uživatelský účet sám a odpovídá za Obsah na něm umístěný a všechna sdělení Uživatele na Stránkách. Poskytovatel neovlivňuje ani nezjišťuje obsah Uživatelského účtu a nenese za jeho obsah odpovědnost. To se netýká Konta jako speciálního podúčtu, přes který probíhá zúčtování Služeb čerpaných a poskytnutých Uživatelem; stav Konta je spravován softwarovými prostředky Poskytovatele.
3.3.     Uživatel může mít jen jeden Uživatelský účet.
3.4.     Uživatelský účet se zřizuje na dobu trvání Registrace konkrétního Uživatele.
3.5.     Jestliže účet Uživatele využije třetí osoba (tj. získá na něj přístup, případně i bude čerpat či poskytovat jeho prostřednictvím Služby), pak je z tohoto jednání zavázán přímo Uživatel a nese za něj plnou odpovědnost.
3.6.     Uživatelský účet nesmí být použit k šíření jakékoli formy komerčního sdělení (reklamy).
 
4.Smlouva o poskytnutí Služby (poskytování Obsahu)
4.1.     Uživatel má možnost uzavírat prostřednictvím Stránek Smlouvy o poskytnutí Služby s dalšími jednotlivými Uživateli.
4.2.     Pro účely poskytování (on-line zpřístupňování) Obsahu Uživatelem jiným Uživatelům na základě uzavřených Smluv o poskytnutí Služby má Uživatel možnost vkládat do svého Uživatelského účtu Obsah.
4.3.     Nestanoví-li Uživatel, který navrhuje uzavření Smlouvy o poskytnutí služby (dále jen „Navrhovatel“) výslovně jinak, je obsahem návrhu na uzavření Smlouvy o poskytnutí služby poskytnutí možnosti on-line přístupu k Obsahu vloženému Navrhovatelem na jeho Uživatelský účet (nebo poskytnutí jiného plnění jako je Doučování nebo Pomoc se studiem) jakémukoli jinému Uživateli (Uživatel čerpající Službu dále také jen „Nabyvatel“) a závazek Nabyvatele zaplatit za poskytnutí Služby úplatu ve formě určitého počtu Kreditů, nestanoví-li Navrhovatel výslovně, že se Služba poskytuje bezplatně.
4.4.     Smlouva o poskytnutí Služby s jiným Uživatelem je uzavřena načtením Obsahu (stažením Obsahu) z Uživatelského účtu do počítače (jiného koncového komunikačního zařízení) Nabyvatele, včetně pouhého zhlédnutí Obsahu bez pořízení trvalé kopie.
4.5.     Získání možnosti on-line přístupu k Obsahu zahrnuje tato nevýhradní oprávnění:
            i.  právo na zhlédnutí (přečtení) Obsahu on-line,
           ii.   právo na pořízení jedné tiskové (nebo jiné hmotné) a jedné digitální rozmnoženiny Obsahu a jedné záložní tiskové (nebo jiné hmotné) a jedné záložní digitální kopie Obsahu a případně dalšího omezeného počtu kopií pro osobní potřebu, s výjimkou případů Obsahu určeného Uživatelem pouze ke zhlédnutí bez možnosti pořizování kopií
4.6.     Ve zbylém rozsahu je Nabyvatel oprávněn k takovému nakládání s Obsahem, které je běžné v rámci potřeby vzdělávání a studia tohoto Nabyvatele. Nabyvatel zejména není oprávněn Obsah rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, sdělovat veřejnosti, upravovat ho nebo měnit.
4.7.     Uzavřením Smlouvy o poskytnutí Služby získává Nabyvatel oprávnění provést hodnocení (kritiku, recenzi) poskytnutého Obsahu na Stránkách i mimo ně.
4.8.     O obsahu návrhu na uzavření Smlouvy o poskytnutí Služby lze rozhodnout jen do doby vložení Obsahu na Uživatelský účet. Od okamžiku vložení Obsahu jsou smluvní podmínky návrhu Smlouvy o poskytnutí Služby týkající se tohoto Obsahu závazné a neměnné. Tentýž (nebo nepodstatně změněný) Obsah je možno kdykoli z Uživatelského účtu odstranit a kdykoli ho tam znovu vložit, přičemž však nesmí být jakkoli změněny smluvní podmínky návrhu Smlouvy o poskytnutí Služby. Odstraněním Obsahu nejsou dotčeny již uzavřené Smlouvy o poskytnutí Služby.
4.9.     Poskytovatel se zavazuje zpřístupnit Obsah vložený na Uživatelský účet dalším Uživatelům nejpozději do 24 hodin od vložení. V případě technické či administrativní náročnosti (např. Obsah více spoluautorů) se tato doba může přiměřeně prodloužit.
4.10. V případě úplatné Smlouvy o poskytnutí Služby má Navrhovatel zájem na tom, aby mu Poskytovatel zajistil převod úplaty z Konta Nabyvatele na jeho Konto - Transakci. Poskytovatel je povinen převést Kredity odpovídající úplatě dle Smlouvy o poskytnutí Služby na Konto Navrhovatele nejpozději do 2 dnů ode dne uzavření Smlouvy o poskytnutí Služby.
4.11. Za zajištění provedení Transakce náleží Poskytovateli odměna ve výši 40% s DPH z Transakce. Tato odměna je splatná do 2 dnů od dne zahájení Transakce a bude zaplacena strhnutím příslušné částky z Konta Navrhovatele v okamžiku dokončení Transakce.
 
5.      Odpovědnost za Obsah
5.1.     Uživatel je oprávněn vložit na svůj Uživatelský účet pouze takový Obsah, jehož je Autorem, případně má-li k tomu příslušné oprávnění získané od Autora nebo na základě zákona (tj. vyplývající z licenční smlouvy, z postavení zaměstnavatele jako vykonavatele majetkových práv autorských apod.). Obsah nesmí obsahovat fotografie nebo projevy fyzických osob chráněné právem na ochranu osobnosti bez jejich souhlasu.
5.2.     Na Server lze vkládat i Obsah, k němuž náleží práva více spoluautorů. V takovém případě platí, že Navrhovatel uzavírá Smlouvu o poskytnutí Služby v zastoupení všech spoluautorů a odpovídá za to, že je k tomu oprávněn. Navrhovatel musí být vždy registrovaným Uživatelem. Navrhovatel je povinen označit všechny spoluautory Obsahu (a pokud nejsou registrovanými Uživateli, uvést všechny jejich identifikační údaje) a sdělit Poskytovateli určeným způsobem, jaký je podíl jednotlivých spoluautorů na úplatě vyplývající z uzavřených Smluv o poskytnutí Služby. V tomto poměru je pak úplata v rámci Transakce rozdělena a její příslušné části převedeny na Konta jednotlivých spoluautorů nebo, pokud ostatní spoluautoři nebo někteří z nich nejsou registrovanými Uživateli, je jejich podíl převeden na Konto Navrhovatele a Navrhovatel je povinen se s nimi vypořádat. Navrhovatel bere na vědomí, že odpovídá v plném rozsahu za škodu, která by vznikla z neoprávněného nakládání se spoluautorským dílem nebo z neprovedení vypořádání podílu na odměně vůči těm spoluautorům, kteří nejsou registrovanými Uživateli. Vložení Obsahu, k němuž mají autorská práva více než dva spoluautoři, může být zpoplatněno dle aktuálního Ceníku Poskytovatele.
5.3.     Uživatel se zavazuje, že Obsah (ani jeho část) nebyl před jeho vložením na Uživatelský účet zveřejněn žádným způsobem a zavazuje se, že ho nezpřístupní jiným osobám jinak než skrze Stránky postupem dle těchto Podmínek.
5.4.     Uživatel je povinen vedle označení autora/spoluautorů Obsahu vždy uvést jeho název odpovídající tematicky jeho obsahu a připojit výstižný popis jeho obsahu (tzv. anotaci). Porušení některé z těchto povinností je důvodem k okamžitému zrušení Registrace.
5.5.     Uživatel se zavazuje vyvinout maximální možné úsilí, aby vkládaný Obsah byl použitelný pro vzdělávací a studijní účely jiných Uživatelů a aby splnil jejich důvodná očekávání. Míra kvality Obsahu vzhledem k účelu jeho použití není důvodem reklamace.
5.6.     Poskytovatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsahovou kvalitu Obsahu a jeho použitelnost pro stanovený účel.
5.7.     Uživatel je oprávněn na Stránky vložit pouze takový Obsah, který není v rozporu s právními předpisy či v rozporu s dobrými mravy a etickými principy obecně uznávanými. Výslovně je zakázáno zejména vkládat Obsah:
-  jehož vložením na Stránky a/nebo poskytnutím třetím osobám může dojít k porušení (nebo ohrožení) práv duševního vlastnictví (zejm. autorských práv, práv souvisejících s právem autorským nebo průmyslových práv) jiných osob;
-  jehož vložením na Stránky a/nebo poskytnutím třetím osobám může dojít k porušení (nebo ohrožení) práva na ochranu osobnosti jiných osob (Obsah obsahující bez svolení fyzické osoby její osobnostní atributy jako jsou např. fotografie či jméno, Obsah obsahující pomlouvačné, hanlivé či jiné difamující výroky o jiné osobě apod.);
-  jehož vložení na Server a/nebo poskytnutí třetím osobám představuje nekalé soutěžní jednání porušující dobré mravy hospodářské soutěže;
-  obsahující sdělení, jež podněcují k trestnému činu nebo k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené podle zákona nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele či jinak svou povahou naplňují skutkovou podstatu trestného činu;
-  obsahující sdělení, jež svádí jiné osoby ke zneužívání alkoholu nebo jiné návykové látky nebo je v tom podporuje;
-  obsahující sdělení, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu;
-  obsahující pasáže, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu nebo skupinu obyvatelů pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání;
-  obsahující pasáže, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků;
-  obsahující poplašnou zprávu, která je nepravdivá;
-  obsahující pornografické výjevy (jakékoli včetně těch, jež zobrazují dítě), v nichž se projevuje neúcta k člověku a násilí nebo která zobrazují pohlavní styk se zvířetem;
-  umožňující osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým výjevům;
-  obsahující nepravdivý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu;
-  podporující nebo propagující hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevuje sympatie k těmto hnutím;
-  popírající, zpochybňující, schvalující nebo snažící se ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti.
5.8.     Uživatelé nesmějí do Obsahu vkládat jakoukoliv reklamu (to se netýká vlastní nabídky a prezentace Obsahu dle bodu 5.10.). Za reklamu se považují i odkazy na jiné servery a jiný obsah mimo Stránky.
5.9.     Uveřejňování reklamy je vyhrazeno pouze Poskytovateli.
5.10.  Prostor poskytnutý Uživatelům na Stránkách je určen výlučně pro umístění Obsahu a jiných informací Uživatelů za účelem jejich nabídky a prezentace Obsahu v rámci Stránek. Prostor na Stránkách není určen pro zálohování dat.
5.11.  Poskytovatel si vyhrazuje právo nepřijmout nebo odstranit ze Serveru nebo znepřístupnit Obsah, který je v rozporu s těmito Podmínkami. To platí i pro Obsah, o němž se Poskytovatel dozví, že může porušovat nebo ohrožovat práva třetích osob nebo právní předpisy. Poskytovatel však neprovádí průběžný monitoring vloženého Obsahu a veškerou právní odpovědnost za vložený Obsah nese ten Uživatel, který Obsah na Stránky vložil.
 
6.Smlouva o poskytnutí Služby (Pomoc se studiem)
6.1.     Pro Smlouvu o poskytnutí Služby, jejímž předmětem je poskytnutí Pomoci se studiem, platí obdobně ustanovení čl. 4. těchto Podmínek, není-li stanoveno výslovně nebo nevyplývá-li z podstaty těchto Služeb jinak. Je-li součástí Pomoci se Studiem poskytnutí digitálního obsahu konkrétnímu Uživateli čerpajícímu Službu Pomoci se studiem, platí obdobně i ustanovení čl. 5. těchto Podmínek o odpovědnosti za takový digitální obsah.
6.2.     Služba Pomoc se studiem může být poskytnuta on-line nebo Navrhovatelem osobně za podmínek dohodnutých mezi Navrhovatelem a Nabyvatelem.
6.3.     Nabídka všech Služeb Pomoci se studiem je v rámci Stránek umístěna v sekci Doučování. Za zařazení uživatele jako Navrhovatele do sekce Doučování (bez ohledu na rozsah nabízených Služeb Pomoci se studiem) náleží Poskytovateli poplatek dle aktuálního Ceníku Poskytovatele za každý byť i necelý kalendářní měsíc, v němž je Uživatel jako Navrhovatel do sekce Doučování zařazen. Zařazením do sekce Doučování se přitom rozumí zveřejnění jeho nabídky na Pomoc se studiem.
6.4.     Poskytovatel si vyhrazuje právo nepřijmout nebo odstranit ze sekce Doučování nebo znepřístupnit jakoukoli inzerci a jiná sdělení, která se netýkají pomoci se studiem a/nebo jsou v rozporu s těmito Podmínkami. To platí i pro taková sdělení v sekci Doučování, o nichž se Poskytovatel dozví, že porušují nebo ohrožují práva třetích osob nebo právní předpisy. Poskytovatel však neprovádí průběžný a úplný monitoring všech sdělení umístěných v sekci Doučování a veškerou právní odpovědnost za vložená sdělení v sekci Doučování nese ten Uživatel, který je na Stránky vložil.
6.5.     Spolu s akceptací nabídky Služby v sekci Doučování budou Uživateli, který Službu Pomoci se studiem poptává (Nabyvateli), zablokovány Kredity ve výši odpovídající ceně této služby. Splatnost zablokovaných Kreditů v rámci takové Transakce činí 2 dny ode dne poskytnutí Služby. Poskytnutím Služby je faktické poskytnutí doučování off-line nebo nahrání digitálního obsahu obsahujícího Pomoc se studiem pro Nabyvatele do určené sekce, přes kterou probíhalo uzavření Smlouvy o poskytnutí Služby.
6.6.     V případě úplatné Smlouvy o poskytnutí Služby má Navrhovatel zájem na tom, aby mu Poskytovatel zajistil převod úplaty z Konta Nabyvatele na jeho Konto - Transakci. Poskytovatel je povinen převést Kredity odpovídající úplatě dle Smlouvy o poskytnutí Služby na Konto Navrhovatele nejpozději do 2 dnů ode dne poskytnutí Služby Pomoc se studiem.
6.7.     Za zajištění provedení Transakce za Pomoc se studiem náleží Poskytovateli odměna ve výši 12 % s DPH z Transakce. Tato odměna je splatná do 2 dnů od dne zahájení Transakce a bude zaplacena strhnutím příslušné částky z Konta Navrhovatele v okamžiku dokončení Transakce.
 
7.Komunikace mezi Uživateli
7.1.     Uživatelé mohou vzájemně komunikovat prostřednictvím Stránek. Uživatelé nesmí jakkoli zasahovat do Obsahu na Uživatelských účtech jiných Uživatelů ani se o to pokoušet.
7.2.     Psaní komentářů a jiných příspěvků se řídí přiměřeně ustanovením bodu 5.7 těchto Podmínek. Jde-li v takovém případě o kritiku či recenzi Vyučujících, Obsahu nebo Pomoci se studiem poskytované jiným Uživatelem, musí navíc taková kritika či recenze být přiměřená, adekvátní, neurážející a založená na objektivních a pravdivých východiscích.
 
8.Kreditní systém
8.1.   Uživatel se zavazuje v rámci Stránek pro úplatná plnění užívat Kredity.
8.2.   Kredity slouží k úhradě Služeb v rámci Stránek a lze je získat od Poskytovatele výměnou za peníze dle aktuálního Ceníku Poskytovatele nebo jako úplatu za poskytnutí Služby od jiného Uživatele (Nabyvatele Služby). Poskytovatel může (např. v Ceníku) rozhodnout o dalších způsobech získání Kreditů.
8.3.   Kredit je základní platební jednotkou Stránek.
8.4.   Platnost Kreditu je časově omezena, a to na 1 rok od okamžiku připsání Kreditu na Konto Uživatele. Připsáním dalších Kreditů na Konto Uživatele se platnost všech Kreditů, které jsou k danému okamžiku na Kontě Uživatele, prodlužuje na dobu 1 rok od okamžiku připsání Kreditů na Konto. V případě, že Uživateli zbydou na Kontě neplatné Kredity, nelze za ně nakoupit žádnou Službu a Uživatel má právo na jejich výměnu za peníze v hodnotě 10% nominální hodnoty Kreditů.
8.5.   Kredity lze zpátky přeměnit na peníze, a to na základě žádosti Uživatele adresované Poskytovateli. Poskytovatel je v takovém případě povinen provést výměnu platných Kreditů za peníze (Kč), a to v poměru 1:1. Výměna se provádí zasláním příslušné částky na bankovní účet Uživatele, a to do 10 dní ode dne doručení žádosti Poskytovateli. Poskytovatel může výměnu Kreditů zcela nebo zčásti odmítnout, zjistí-li, že byly získány neoprávněně.
8.6.   Minimální počet Kreditů k výměně za peníze (Kč) činí 401. Výměna kreditů se provádí pouze převodem na bankovní účet uživatele v CZK. Bankovní účet uživatele musí být veden u banky v ČR.
8.7.   Není-li uvedeno jinak, činí doba Transakce až 48 hodin. To platí i pro vyřízení žádosti o výměnu Kreditů za peníze.
8.8.  Transakce v rámci Serveru zajišťuje Poskytovatel.
 
9.Další služby
9.1.  Poskytovatel je oprávněn umožnit Uživatelům užití dalších (v těchto Podmínkách výslovně neuvedených) Služeb dle aktuální nabídky na Stránkách, jejichž poskytování, čerpání a vypořádání úplaty se rovněž řídí těmito Podmínkami.
 
10.Odpovědnost
10.1. Uživatel nesmí jakkoliv zasahovat do nastavení serveru, na němž jsou Stránky provozovány, ani jej jakkoliv jinak ohrožovat či narušovat jeho provozování. Uživatel nesmí zasahovat do dat umístěných na Stránkách (vyjma Obsahu na vlastním Uživatelském účtu a ostatních vlastních sdělení Uživatele).
10.2. Uživatel odpovídá za pravdivost, úplnost a aktuálnost údajů, které uvádí v komunikaci s Poskytovatelem.
10.3. Uživatel je v případě technických komplikací povinen se obrátit na Poskytovatele, a to do 24 hodin od zahájení uzavírání Smlouvy o poskytnutí Služby nebo do 24 hodin od zahájení příslušné Transakce.
10.4. Uživatel je oprávněn obrátit se na Poskytovatele s žádostí o součinnost v případě, že Služba poskytovaná mu jiným Uživatelem vykazuje vady nebo není poskytnuta, a to do 24 hodin od jejího poskytnutí. Poskytovatel může poskytnout součinnost při řešení takové situace (není k tomu však povinen) obvykle tím, že ověří stav a v případě, že Služba nebyla vůbec poskytnuta (Obsah nebyl zpřístupněn, byl zpřístupněn prázdný datový soubor, nebyla poskytnuta sjednaná Pomoc se Studiem), neprovede Transakci, vrátí úplatu na Konto Nabyvatele nebo zadrží úplatu až do nápravy stavu. Poskytovatel však neřeší reklamace a stížnosti týkající se kvality poskytovaných Služeb mezi Uživateli (nízká odborná úroveň Obsahu, odborné chyby a nesprávnosti Obsahu, nízká odborná úroveň Pomoci se Studiem). Poskytovatel však může v případě opakovaných stížností a reklamací týkajících se Služby konkrétního Uživatele takovou Službu (Obsah nebo nabídku Pomoci se studiem) znepřístupnit nebo odstranit ze Stránek.
10.5. Poskytovatel je v takovém případě dále oprávněn strhnout Uživateli, který
       i. nesplnil povinnost poskytnout řádně a včas sjednanou Službu a tím zavinil postup dle předchozího odstavce,
      ii. neoprávněnou reklamací zapříčinil postup dle předchozího odstavce,
z jeho Konta poplatek ve prospěch Poskytovatele ve výši 30% z celé částky předmětné Transakce. O tom je Poskytovatel povinen Uživatele informovat.
10.6. Reklamaci nákupu či zpětné výměny Kreditů je Uživatel povinen u Poskytovatele uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní.
          Reklamace Služeb poskytovaných v rámci stránek Foxmaterial.cz:
           - nepřipsání kreditů - hlaste neprodleně na email fm@foxmaterial.cz
           - reklamace Služeb poskytovaných mezi Uživateli navzájem - reklamaci je třeba uplatnit u Uživatele, který Službu poskytl; Poskytovatel může nabídnout pouze     součinnost dle bodu 10.4 Obecných podmínek užívání stránek Foxmaterial.cz, za reklamace ale neodpovídá
           - ostatní reklamace a stížnosti (hlaste neprodleně na email fm@foxmaterial.cz)
Reklamace služeb poskytovaných třetími osobami
        Problémy spojené se samotnou platbou hlaste odpovídajícímu poskytovateli služby:
        Online platba (Master Card, Visa, ePlatba, apod.) – v případě reklamace úhrady za objednané zboží či služby prostřednictvím dalších platebních metod Odpovídá za vyřízení reklamace GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 České Budějovice, Česká republika Tel: +420 387 203 190, Fax: +420 387 203 191, E-mail: gopay@gopay.cz;
        Platba SMS - Technicky zabezpečuje ERIKA a.s. Na Příkopě  9-11, 110 00 Praha 1.  Infolinka: 267 090 338 (po-pá od 9 do 16 hod), www.platmobilem.cz.
10.7. Poskytovatel neodpovídá za vady Služeb poskytovaných Uživateli, včetně jejich neposkytnutí a prodlení, včetně škody tím způsobené.
10.8. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou odstraněním nebo znepřístupněním Obsahu a dalších sdělení umístěných Uživatelem na Stránkách, pokud tak Poskytovatel učiní v souladu s těmito Podmínkami.
10.9. Poskytovatel neprovádí žádné zálohy dat na Stránkách umístěných a nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu nebo jinou újmu, způsobenou jejich zničením nebo smazáním. Zálohu všech dat umístěných na Stránky si musí provádět Uživatel vlastními prostředky.
10.10. Uživatel se zavazuje upozornit Poskytovatele na závadný Obsah a jiné závadné informace vyskytující se na Stránkách, jakmile se o něm/ nich dozví. Poskytovatel je oprávněn takový Obsah okamžitě odstranit nebo znepřístupnit (viz bod 5.11).
10.11. Poskytovatel vynaloží maximální úsilí, aby udržel plnou funkčnost Stránek, aby jejich funkce byly zdokonalovány a rozšiřovány a aby prostředí Stránek bylo uživatelsky komfortní. Poskytovatel však nepřebírá žádnou odpovědnost za řádný a nepřetržitý provoz Stránek. Uživatel nemůže uplatnit žádné nároky z výpadků nebo omezení funkčnosti, ztráty dat, ukončení provozu a jiných podobných skutečností týkajících se Stránek. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli ukončit provoz Stránek.
10.12. V případě prokazatelné vady při Transakci z důvodu zaviněného porušení povinností Poskytovatele je však Uživatel oprávněn požadovat náhradní bezvadné plnění. O takovém nároku je Poskytovatele povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět.
 
11.Souhlas se zpracováním osobních údajů
11.1. Uživatel výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento souhlas se vyslovuje stisknutím zvláštní samostatné ikony „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ dle bodu 1.7 těchto Podmínek.
11.2. Poskytovatel je na základě tohoto souhlasu oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje týkající se osoby Uživatele, zejména jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, elektronickou adresu, telefonní číslo, bankovní spojení, případně další údaje, které mu Uživatel zejména při Registraci poskytne.
11.3. Uživatel prohlašuje, že osobní údaje jsou pravdivé a aktuální. V případě změny osobních údajů se Uživatel zavazuje informovat Poskytovatele o jejich aktuálním znění.
11.4. Poskytovatel je oprávněn použít osobní údaje Uživatele pro potřeby poskytování a využívání Služeb dle těchto Podmínek mezi Uživateli navzájem a mezi Uživatelem a Poskytovatelem.
11.5. Osobní údaje lze užívat zejména pomocí manuálních, automatizovaných i jiných prostředků, lze je uchovávat v databázi Poskytovatele a zpracovávat prostřednictvím komunikačních prostředků dálkového přístupu, např. internetu, či prostředků umožňujících zabezpečený přenos datových, textových, hlasových a obrazových zpráv.
11.6. Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpřístupnil osobní údaje Uživatele též jiným Uživatelům, to však pouze v rozsahu nezbytném pro učinění návrhu a naplnění Smluv o poskytnutí Služby včetně jejich vypořádání v rámci Kreditního systému.
11.7. Poskytovatel se zavazuje chránit veškeré osobní údaje Uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
11.8. Uživatel může svůj souhlas dle tohoto článku kdykoliv bezplatně odvolat oznámením Poskytovateli. Poskytovatel je v takovém případě povinen okamžitě ukončit zpracování osobních údajů Uživatele, k němuž pozbyl souhlas. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v takovém případě se odvolání souhlasu považuje za žádost o zrušení Registrace dle bodu 12.1., na základě které bude zrušen jeho Uživatelský účet včetně odstranění Obsahu a ukončena Registrace Uživatele.
11.9. Uživatel výslovně souhlasí s využitím jeho emailové adresy za účelem šíření obchodních sdělení Poskytovatele. Tento souhlas může Uživatel kdykoliv bezplatně odvolat oznámením Poskytovateli.
 
12.Ukončení Registrace
12.1. Uživatel může kdykoli požádat o zrušení Registrace, čímž dochází k výpovědi smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Výpovědní doba činí 1 měsíc ode dne žádosti o ukončení Registrace. Uplynutím výpovědní doby zaniká Uživatelský účet a Obsah Uživatele bude od tohoto okamžiku odstraněn ze Stránek. Uživatel je v průběhu výpovědní doby oprávněn vzít svou výpověď zpět oznámením Poskytovateli. .
12.2. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv s okamžitou platností ukončit s Uživatelem smluvní vztah, zrušit jeho Uživatelský účet a odstranit jeho Obsah a jiné informace umístěné Uživatelem ze Stránek, pokud Uživatel:
   i.poruší tyto Podmínky;
  ii.poruší v souvislosti s poskytováním nebo užíváním Služeb některou svou zákonnou povinnost;
 iii.využije komunikační kanál na Stránkách mezi Uživateli k rozeslání hromadných nevyžádaných zpráv nebo k  reklamě;
 iv.pomocí svého Uživatelského účtu spáchá nebo napomůže ke spáchání trestné činnosti či činnosti, která je v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy;
  v.neužívá svůj Uživatelský účet po dobu nejméně dvou let.
12.3. Zánikem Uživatelského účtu pozbývají všechny Kredity Uživatele platnosti a Poskytovatel je povinen vrátit do jednoho měsíce jejich peněžní ekvivalent Uživateli. Pokud Uživatelský účet byl zrušen ze strany Poskytovatele dle bodu 12.2. nebo pokud existoval po dobu kratší než 3 měsíce a byl zrušen výpovědí Uživatele, zavazuje se Uživatel zaplatit Poskytovateli za vedení a zrušení Uživatelského účtu poplatek ve výši 100 Kreditů. Tuto částku je Poskytovatel oprávněn strhnout z Konta Uživatele v okamžiku zániku Uživatelského účtu.
12.4. Poskytovatel je oprávněn, bez ohledu na další ustanovení těchto Podmínek, kdykoli dle svého uvážení a bez předchozího upozornění Uživatele pozastavit, omezit, ukončit či změnit způsob poskytování kterékoliv ze Služeb Poskytovatele.
12.5. Poskytovatel je oprávněn, bez ohledu na další ustanovení těchto Podmínek, kdykoli dle svého uvážení a bez předchozího upozornění Uživatele zrušit Uživatelský účet Uživatele, čímž dojde k okamžitému ukončení smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. V takovém případě je Poskytovatel povinen do 30 dní vypořádat veškeré pohledávky Uživatele v rozsahu jeho Konta.
 
13.Závěrečná ustanovení
13.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. O takové změně Podmínek bude Uživatel vhodným způsobem vyrozuměn vždy po prvním přihlášení ke svému Uživatelskému účtu, které bude následovat po okamžiku účinnosti změny Podmínek. Užíváním a poskytováním Služeb i po seznámení se se změnou Podmínek vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s takovou změnou Podmínek. Bez souhlasu se změnou Podmínek nelze užívat ani poskytovat Služby a tato skutečnost je důvodem pro zrušení Registrace Uživatele.
13.2. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv dočasně přerušit poskytování Služeb, a to zejména z důvodů údržby a opravy serveru, na němž jsou Stránky provozovány. Překročí-li doba přerušení poskytování všech Služeb 24 hodin, prodlužuje se o tuto dobu platnost Kreditů Uživatele.
13.3. Jakákoliv komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem probíhá zásadně elektronicky pomocí emailu.
13.4. Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky, jsou vyhotoveny v českém jazyce a vyjadřují vážnou a úplnou vůli smluvních stran.
13.5. Jestliže se některé z ustanovení těchto Podmínek stane neplatným, zůstávají tím zbylá ustanovení Podmínek nedotčena a v platnosti.
13.6. Tyto Podmínky jsou účinné od 27. 06. 2013.